Trip to Maiana 4

Cultural Rehabilitation and Ecotourism Development in Maiana.

July 15 2020: Two officials from the Tourism Authority of Kiribati (TAK) set off to Maiana for a cultural rehabilitation program and ecotourism development consultation ass adaptations of climate change from 14th to 28th June 2020.

The first week involved joining the Cultural Museum Division (CMD) team of 8 from the Ministry of Internal Affairs on their village consultations.  These consultations involved awareness on the significances of maintaining cultural heritage and planting of resilient local food crops to enhance their food security, maintain traditional cuisine, and to sustain local knowledge and practices in response to the adverse impacts of climate change.

One of the main activities TAK involved in was the cultural rehabilitation consultations with village elders (unimwane). This was the first ever joint Culture and Tourism mission of the rehabilitation of cultural sites for tourism significances and future generations.

The team consulted villages on considered initiatives for the preservation and beautification of those cultural sites. This joint task replicated the same mission on the other two piloted islands of Abemama and Nonouti.

Their awareness programs focused solely on the importance of Ecotourism and its linkages to cultural heritage, agritourism and other tourism related businesses development during the 2nd week of the trip. They also emphasized with communities identifying potential eco-tourism businesses as well as conducting Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis for each village. 

Each consultation`s ended with a training workshop on how to develop ecotourism packages and tourism itinerary development and planning.

The TAK team will revisit the island to cooperate with interested communities in commencing their eco-tourism business initiatives and to continue their engagement with CMB on the beautification of the identified cultural sites at Maiana.  Also, the hope of these activities is to augment strategies against the instabilities of climate change.

The trip was financially made possible by the Food Security Project, commonly known as the LDCF-1 which is funded by the Global Environment Facility (GEF) through the UNDP and managed by the Environment and Conservation Division (ECD) under the MELAD

A ikarekebai n makuri Aobitin Katein Abara ma Aobitin te Kaneweaba iaon Maiana ibukin katamaroaan taabo ake iai rongorongoia n irekereke ma katei ao rikia n Kiribati ao barongakin waaki ni kaneweaba.

A karairaki mai Maiana uoman ana aobitia te Aobiti ni Kaneweaba imwiin karaoan te maroroo ma kaain te abamakoro man 14 nakon 28 n Tuun iaon katamaroaakin ao kawakinakin taabo ake iai rongorongoia ni kawai ma maaraia ao ai karaoan ma barogaakin waaki ni kaneweaba  ake a irekereke ma bibitakin kanoan bong ake ana kona n karaoaki iaon Maiana.

Inanon te uoua n wiiki, ao e kabanea teuana te wiiki ni makuri te Aobiti ni Kaneweaba ma aobitin Katein Abara (Umwanibong) ibukin te maroroo ma kaawa iaon te waaki ni katamaroa ma kateimaniian taabo ake iai kakawakiia (rongorongoia ao maaraia), unikakin kai n amarake aika kona n kaitarai bibitakin kanoan boong ae ena kateimatoa te mari ao te aki tatare ao ai kateimatoaan te amarake ma te rabakau ni Kiribati inanon rooro ma rooro n kaitarai

Teuana mai ibuakon ana makuri te Aobiti ni Kaneweaba e bon boboto iaon katamaroaan ao kateimanian taabo ake iai rongorongoia ao tera bonganaia ma unimwaanen kaawa. Aio bon te moantai iroun te Aobiti ni Kaneweaba ma Aobitin Katein Abara n kaai n makuri iaon aio ibukin te waaki ni katamaroa iaon taabo ni kaneweaba ao ni kakairua ao ai bon ibukia naba te roro ae tabe n rikirake.

E karaoaki te kaongora aio nakoia kaawa are e boboto iaon  aanga n katamaroa ibukin kateimatoan ao katikiraoan taabo ake ana kona n kabonganaki ibukin te kaneweaba. Aio ena bon karaoaki naba nakon aaba ake uoua ake a mena naba iaan te karikirake aio n aron Abemama ao Nonouti.

N ana kauoua n wiiki te Aobiti ni Kaneweaba ao e karaoa ao n katabangaka riki ana katanoata nakoia kaawa iaon bonganan te waaki ni karikirake iaon te kaneweaba ae irekereke ma te katei ma te rikia, te ununiki, kabonganaan te amarake ni Kiribati n taabo n kaneweaba ke n auti n iruwa ao a mwaiti riki are ana kona n karaoia man kaubwain abaia aika kona n reke. Rinanon te kaongora aio ao e karaoa naba ana kakaei te Aobiti ni Kaneweaba iaon taabo ma kaubai ake ana kona n karaoaki iai te karikirake nte Kaneweaba ao tuoakiia ba tera baika a riai n noraki moa imwain te karikirake n aron tamaroana ke nakoraoina, kabwakana, ana konabwai ao ai baika a kona n rota aron waakina ke kanganga.

E kainaki te mananga aio ma te reirei iaon karaoan ke barongakin bakete ni kaneweaba, waaki ni kaneweaba ao ai karaoan aia burokuraem iruwa iaon waaki ni kaneweaba ake atia n barongaaki.

E na manga kawara Maiana te tiim aio ni manga makuri ma kaawa ke komiuniti ake iai nanoia n kan waakina te karikirake nte kaneweaba ao n kateimatoa naba te makuri ma Aobitin Katein Abara ke te Umwanibong iaon taabo ake a tia n katebenakoaki ibukin mwakuriaia ao katamaroakiia ba ana teimatoa tamaroaia. Te kantaninga naba n taian karikirake aio bwa ana kona n kakorakora bwaai aika aki kantaningaki man bibitakin kanoan bong.

E mwanenaki te mwananga aio man te Karikirake ae te Tania ni Maiu (LDCF -Least Developed Countries Fund) rinanon ana karikirake te aonnaba ae te GEF(Global Enviromental Facility) are e wantongaki man UNDP(United Nation Development Program) are e a tararuaki man barongaki iaan te Botaki n Mwakuri Ibukin Enwaromenta, Aaba ao Karikirakean te Ununiki n mwangana ae Aobitin Tararuan te Otabwanin


Trip to Maiana 3

A survey for a Mini Hatchery and a Sandfish Monitoring at Maiana

June 29 2020: A team of four officials from the Aquaculture Unit in the Coastal Fisheries, Tanaea had returned from Maiana after a one-week trip. 

The purpose of this trip is to follow up with last year's survey (2019) on the establishment of a mini hatchery for giant clams and monitoring sandfishes and clams like the one done in Abemama. The establishment of this mini hatchery is to support the diversification of giant clams for the livelihood and economic activities in Maiana. Harvesting hatchery reared clams are more encouraged as they`re more sustainable than harvesting wild clams. 

After the team`s survey, Tebwangetua village was identified as the perfect spot for the establishment of this mini hatchery. The existence of a passage a few meters out on the reef flat in this village makes this area an ideal site to collect fresh seawater needed for the hatchery. The team also monitored three villages; Tematantongo, Aobike, and Tebwanga for sandfishes and found out that all the pens in those villages were destroyed. It was predicted that the cause for that issue might be related to wave action. Also, the lack of communities` involvement in safeguarding these pens had contributed to the issue.

The team also monitored 300 giant clams that were deployed in May 2019; 200 at Bubutei and 100 in Tebikerai and found out that there was a high mortality in both sites. According to the last monitoring in 2019, it was claimed that only three died from Bubutei village but now the mortality rate has increased dramatically resulting in only 12 surviving in Bubutei and 8 in Tebikerai. In Tebikerai, the plates were seen sitting on top of each other crushing the clams below them. This could be the result of waves during storms as well as a poor monitoring from the three selected communities on those sandfish pens. The team recommend that there should be a release of bigger size sandfish in huge numbers in one spot per island. This will increase their change of survival.

There must be frequent monitoring from the Fisheries Extension Assistants and the Hatchery team from Tanaea toward those sandfish pens. The selection of 1-2 households from the selected communities to engage in clam farming for better monitoring which will increase the sense of unity with Fisheries in harvesting clams. Also, the incentives to farmers involved in selling of their clams.

The trip was financially made possible by the Food Security Project, commonly known as the LDCF-1 which is funded by the Global Environment Facility (GEF) through the UNDP and managed by the Environment and Conservation Division (ECD) under the MELAD.

Kakaean te Tabo n Kabwebwe Were ao Tuoan Kereboki ake a kabwakaki i Maiana

E okirikaki ana tiim te Botaki n Akawa n mwangana are tabe ma Kabwebwean marin tarri imwin kabanean teuana te wiiki iaon Maiana.

Oin te kantaninga n te mwanga aio bwa e na taorimia te kakae iaon karaoan ana taabo n kabwebwe Maiana n aron are e karaoaki naba iaon Abemama. Te boto n iango n karaoan te tabo n kabwebwe aio bwa e na kona n boutoka kamwaitan kabwebwean te were ibukin aia tania ni maiu kain Maiana ao aia karekemwane ao maiuia . E rangi ni kaungaaki katean te oo ni kabwebwe ngkai e nang tamaroa riki kabonakoan/iokinibwaian are e bon kabwebweaki nakon are e na anaaki mai taari are e na kona iai ni manga roota mwaitina.

Imwin ana kakae te tiim aio, ao a kunea bwa Tebwangetua e rangi n Tamaroa ibukin te o ni kabwebwe riki ngkai iai te rawa are e na rang n tamaroa ibukin katikan te bwaibu ibukin karokoan taari nakon te o ni kabwebwe aei. E karaoa naba ana tutuo te tiim iaon kereboki inanon kaawa aika; Tematantongo, Aobike, ao Tebwanga ao n kunei bwa abane n uruaki oon kereboki ni kaawa aikai ao akea naba temanna te kereboki n noraki i rarikin nako te tabo are e kamaiuaki iai. Te katautau bwa a riki aikai man ana urubwai te nao n tain te bubuaka ao te tararua ae memeere irouia kaain te kaawa.

 

Nte ririki ae nako inanon Meei ao mwaitin were ae a kabwakaki i Bubutei bon 200 ao 100 i Tebikerai. E noraki bwa e mwaiti aika a mate n tain te tutuo. N tain te tutuo ae karaoaki nte ririki ae nako 2019, ao e kuneaki bwa tii teniman aika mate i Bubutei ma n te tai aei ao ea keerake riki te mwaiti. Mwaitin te were ni maiu bon ti 12 i Bubutei ao 8 i Tebikerai. E riki aio man taian naao ake a riki man buakan te bong teuana ma teuana ao ai bon te memere iaon te tararua n kaawa ake a kawakinaki iai kereboki.E noraki ikai bwa e kuri memere aron aia tararua kain kaawa ake a irekereke ma te karikirake aio ike ea karika te mate ae mwaiti nakon were ao te uruaki nakon te tabo are a kabwakaki iai kereboki. Aikai iango tabeua ake ana kona ni katamaroa riki aron te karikirake aio nakon taai aika ana roko. - Kabwakakin kereboki ake a bubura riki n ti teuauna te tabo nte mwaiti ae bati iaon Abamakoro. Aio are ena kona ni kamwaita riki aia chance bwa ana kona ni maiu. -

E na riai n kamwaitaki riki te tutuoa (frequent monitoring) iroun te FA/FEA ao te tiim mai Tanaea nakon te kereboki ma were ake a kabwakaki. - Katebenakoan 1-2 te mwenga man te kaawa are e rangi n angaraoi iai te karikirake ae te were are tina mwakuri ma ngaia iaon te were (clam farming) ibukin kateimatoan riki te tararua. - Karekean  aia bwai ni mwakuri ao te kaniwanga nakoia taan mwakuri aikai man boon aia were ake a tararuaia.

E mwanenaki te mwananga aio man te Karikirake ae te Tania ni Maiu (LDCF -Least Developed Countries Fund) rinanon ana karikirake te aonnaba ae te GEF(Global Enviromental Facility) are e wantongaki man UNDP(United Nation Development Program) are e a tararuaki man barongaki iaan te Botaki n Mwakuri Ibukin Enwaromenta, Aaba ao Karikirakean te Ununiki n mwangana ae Aobitin Tararuan te Otabwanin.


Trip to Abemama

Sandfish Farming community consultation and clams and sea cucumber monitoring on Abemama

June 10, 2020: On the 8th to 31th May, 2020, three officials from the Coastal Fisheries Division at Tanaea had visited Abemama to undertake sites survey for the establishment of mini hatchery set-up, monitoring and evaluation of sandfish and giant clams deployed last November. The team also conducted a workshop with some targeted communities on farming management practices.

From the site monitoring, the team concluded that these sandfish and giant clams taken from Tanaea last year were severely damaged while some of the pen components went missing. This could have happened due to bad weather. To address this issue, the team recommended an awareness program conducted throughout the island so locals and communities are aware of the essentialities of those pens for community support and protection. The team had surveyed some potential sites for further recommendation to the appropriate authorities.

The team was able to conduct a sandfish farming training at North Tabiang with a total of 50 participants of which 45 were females and 5 were men. The workshop was successful and promising as more women joined the workshop, covering basic important aspects of sandfish farming, with the aid of handouts. There would be further visits in future for more practical training on pen construction.

The workshop of sandfish farming was also a way in encouraging other villages to outsource this farming at their respective villages for economic benefits and livelihood support. Locals at North Tabiang expressed their gratitude to the team for piloting their village in this initiative and look forward to future visits.

The trip was supported by the Kiribati LDCF-I Project, funded by the Global Environment Facility (GEF) and implemented under the Environment and Conservation Division (ECD-MELAD) with the support of the United Nations Development Programme.

Ana Maroro te Bokaki n Akawa ma kain Abemama iaon kakaawakin kabwebwean te kereboki ma te were

Tuun 20, 2020: A tia n karairaki ana tiim te Botaki n Akawa aika teniman ake a kawara te abamakoro ae Abemama n te wiiki ae e nako.  Oin te mananga bon karaoan te tutuo iaon kereboki ma were aike a katukaki n aia nama n Nobemba ae nako. E bon kakaeaki naba taabo aake a tamaroa ibukin katean te oo ni kabwebwe (mini-hatchery) ni maanin taari aikai ibukin te tania ni maiu ao te karekemwane.

Imwin te kakae ao te tutuo n taabo ake a katukaki iai weere ao e bon teretere raoi bwa e bon angii mwaitin te were are a kuneaki ni mate n tain te tutuo ke ni karako ae maeu. E kamatoaki irouia kain te kaawa bwa e riki aio man buakan taari. Ibukin aio ao e kakoaua te tiim bwa e bon riai n karaoaki te kaongora iaon bonganan ao kakawakin tenaan were. A na bon kona naba n ata aron manenana ibukin maiua ao aia kareke tianti.

E bon reke naba ana tai te tiim aio n karaoa te maroro ma kain Tabiang Meang are ngaia teuana te kaawa ae e rangin tikiraoi ibukin taraakin kabwebwean te kereboki iaona imwin te tutuo are e karaoaki n te mananga naba aio. Mwaitia ake a reke rokoia bon 50, are mai ibuakoia 45 aine ao 5 mwaane, are oti bwa te mwakuri i taari ti aki tii bukia mwaane ma aine naba. E bon reke ana tai te tiim aio n tibwatibwai naba booki iaon aron kabwebwean te kereboki are e na bon ibuobuoki n karababan aia atatai iaon tararuan te kereboki. 

Te kantaninga n karaoan te maroro aio bwa ena kona n anai nanoia riki kaawa ake tabeua bwa ana tara te karikirake iaon kabwebwean te kereboki bwa teuana naba aia anga n kareke tianti. Mai imwin te maroro ao e bon noraki te unga nano irouia kain te kaawa aio ao man karabwaia kain te tiim aio ngkai a kona n nora raoiroin aia kawa ibukin kabwebweakin te kereboki ao man kakantaninga manga okin te tiim ibukin wakinan te karikirake aei.

E boutokaaki te mwananga aio n te karikirake are te LDCF-1 ao ni mwanenaki iroun te Global Environment Facility (GEF). E waakinaki te karikirake aei man te Aobiti ibukin te Otabwanin (ECD-MELAD) mai iaan ana boutoka te UNDP.

 


Trip to Maiana

Assessments of Marine Resources, Fisherman Demographic, and Resource Mapping for Maiana

June 10 2020: A team of ten officials from the Research Unit of Coastal Fisheries Division had returned from Maiana Island after conducting surveys on marine resources (finfish and invertebrate) including creel survey targeting fishermen on the island and to develop the Island Spatial planning from 27th April till 11th May 2020.

The main purpose of this visit was to reassess the status of marine resources after a survey conducted back in 2018. This survey will support the existing management plans that were developed by communities for conserving and sustaining food security from their marine resources and propose for new bye-laws which could conserve species which are on the decline. The team also aims to produce the Island resource map with an objective to identify sites with their significant features.

After the surveys, the team observed that damselfish (non-food) and surgeonfish (food – utun te riba) were common finfish species found at Maiana. However, there were also important finfish food found abundantly on Maiana including Families of Snappers (utun te okaoka/ika ni bong), Groupers (utun te kuau), Parrot fish (utun te ikamawa), etc. Giant clams and spider conch two most important food sources were observed and found at the back and outer reef of Maiana but after the completion of the full technical report, it would be confirmed whether these resources have either a healthy status or otherwise. 

Seagrass and coral reef were also examined during the trip. Aranteiti Tekiau (Senior Fisheries Assistant) said that there is no sign of coral bleaching, however there are some minor coral stressing indicators including high turbidity, expulsion of corals to sunlight during low tide contributing to some coral bleaching. The aftermath observation also found that seagrass meadow is not very healthy which was supported by Toaea Beiatouea who is a Senior Fisheries Assistant and had worked at Maiana for more than 10 years ago. He stated how seagrass used to cover the whole island on the lagoon side, which is different nowadays. Seagrass meadow is hardly found in villages as stated by an elder from Buota that seagrass meadow is now replaced by sand and mud. Also, after the banning of sea cucumber exportation by the Kiribati Government, some sea cucumbers such as prickly redfish (te buraerae), brown sandfish (te kanimnim), and lolly fish (ten tabaneabne) are now able to replenish their population. 

The team had managed to gather information from fishermen through a creel survey to see how fishing activities are conducted and what types of fishing equipment have been used. Due to their island by-laws and the ban of splashing in 2019, the number of bone fishes has increased and could be seen in areas close to the shore. The GIS-Officer (Ueakeia Tofiga) funded under LDCF managed to produce a resource map of Maiana detailing important sites such as; fishing ground for finfish and invertebrates, fish spawning area and important resources’ sites on land.

The trip was financially made possible by the Food Security Project, commonly known as the LDCF-1 which is funded by the Global Environment Facility (GEF) through the UNDP and managed by the Environment and Conservation Division (ECD) under the MELAD

Tuun 10 2020: E karairaki ana tiim te Botaki n Akawa imin kaean Maiana man 27 n Eberi nakon 11 n Meei 2020, n mwananga are e tabe ma te Kakae n okirikaki mai Maiana imin karaoan aia mwakuri iaon tuaon marin taari ake iai riia ao akea are e a taeketenia taan akawa iaon te abamwakoro aio.

Oin te kantaninga n te mwananga aio bwa ana tuoa aron maiuraoin marin taari iaon Maiana imin tuaona n 2018.  Te kakae aio e na boutoka kawai ma kainibaire ake a tia n kabobongaki irouia kain Maiana iaon kateimatoa ao kamanoan tania ni maiu mai taari ao ni karaoi kainibare ke oin tua ake ana kona n kamanoi ao n kawakini marin taari ake a rotaki. Te tiim aio e na kataia n karaoa te mwabe are e na ibuobuoki n kaotakin taabo ma bwaina ke marina ake ana kona n kuneaki iai. 

Imin te kakae are e karaoia te tiim aio, ao a kunea bwa a mwaiti marin Maiana ake a rotaki n aron te were, te koumwara, te koikoi ao ai te katura. Irarikin anne ao a a bon karaoa naba aia kamatebwai iaon aron mwaitin marin taari ake iai nanaia, riia, ake akea riia, ao a mwaiti riki. E kunea naba te tiim aio bwa marin taari aikai a bon rotaki man imin akawakia ao anakia n te aro ae e aki riai irouia kain te kaawa. E bon reke naba aia tai kain te tiim aio n mwakuri ma kain te kaawa ao aia agent n karekea raoi te atatai iaon marin taari iaon Maiana riki ngkai a bon kona n nora riki aron te bitaki. Inanon aia tai n kakae, ao a kunea bwa ngaia kureben taari e akin ang maiu iaon Maiana are bon ngaia naba bukin manangan te tiim aio

N te kakae aio ao e taekina te tia makuri, te aobitia man te tiim aio ae Aranteiti Tekiau ba iai kangakanga aika uarereke ake ana kona ni karika maten rakai. E kuneaki naba ba iai  aki raoiroin tamaroan marurungin Uteuten tari ma rakai iaon Maiana, ao anne are ekakoaua te tia makuri ae Toaea Beiatouea ba tiaki aron marurungin rakai n aron te 10 te ririki n nako. Te unimane man te kawa ae Buota e taekina ba bukina ngkai ea korakora te tano ao te bokaboka ke te baereka ngaia ae karika keirkakin marurungin rakai ma uteuten Maiana. Bon te karabwarabwa riki nakon te tautaeka n Kiribati ibukin katokan te iokinibwai iaon marin taari aikai nako tinaniku. . E ngae n anne, ao e taekinna te tiim aio bwa e na iai te ununiki ibukin kaokan marin Maiana ae kureben taari n taai rake aikai.

E reke naba aia tai kain te tiim aio ni karekei aia rongorongo iaon aekan akawa ae a kamanena gkai. N aron are a taekina kain te kaawa aio ba te akawa ae te orooro e kakamanenanki gkoa ma ea tia ni katokaki n 2019. Anne are a motikia unimanen te aba aio ao gkai ea bainaki te akawa ae te  kaarii ke te karaun-kateitei.

Te aobitia ae Ueakeia Tofinga e bon reke naba ana tai n rawei maben Maiana i taari ao iaon te aba ibukin tabo aika rang kakawaki ibukin te akawa. 

E mwanenaki te mwananga aio man te Karikirake ae te Tania ni Maiu (LDCF -Least Developed Countries Fund) rinanon ana karikirake te aonnaba ae te GEF(Global Enviromental Facility) are e wantongaki man UNDP(United Nation Development Program) are e a tararuaki man barongaki iaan te Botaki n Mwakuri Ibukin Enwaromenta, Aaba ao Karikirakean te Ununiki n mwangana ae Aobitin Tararuan te Otabwanin. 


Trip to Abemama

Abemama Fly Fishing Assessment and Agritourism Consultation

A team of three (3) officials, assembled by the Tourism Authority of Kiribati (TAK), conducted their second fly-fishing exploratory assessment in Abemama on the 5th to 15th May 2020. The team’s main task was to undertake a follow-up assessment of the initial exploratory assessment conducted back in 2018. This assessment is to conclude whether Abemama is qualified to be developed as a game-fishing destination or requires more time.

The assessment was conducted within eight days, with only a few tailings of bonefish in the shallows which indicated that bonefish was threatened as a result of heavy fishing and over-exploitation. The team was also able to scout the lagoon areas from the sky with the aid of an aerial drone, but there were no bonefish schools spotted. This issue seems to be unpromising for Abemama, regarding ecotourism development and fly-fishing tourism.

Bonefish on the island is scarce due to heavy netting pressure affecting the fish stock, making it hard to sight the bonefish as compared to the flats on Kiritimati and Fanning in the Line islands. The team recommended future development at Abemama, involving regeneration and protection of the bonefish stock through appropriate bye-laws, during aggregation and spawn seasons, not just for bonefish but for other marine finfish as well. Establishing marine protected areas were also encouraged but these initiatives lie within the various community leaders and the Island Council.

Due to flight issues, the team extended their trip and was able to conduct consultation sessions, with Abemama Green Hotel, Chevalier College, Reina Village, Kiribati Uniting Church at Tabiang, Island Council Piggery Farm, Uarokoan te Kabwaia Incorporate Society from Tebanga Village, and Mwanoku Catholic Seminary, promoting Agritourism. This consultation aimed to improve food-security, and linking agriculture with local accommodation providers in using agriculture into business, landscape, and the beautification of the marine and land environments thus enhancing food security in the context of climate change.

Although the fly fishery assessment was not quite a success, the consultation of the Agritourism program was much more promising for Abemama island.

The trip was supported by the Food Security Project, commonly known as the LDCF-1 which is funded by the Global Environment Facility (GEF) through the UNDP and managed by the Environment and Conservation Division (ECD) under the MELAD.

For further information Contact

George Jr.Kumkee


Trip to Maiana

Climate Change Assessments Activities at Maiana Supported by LDCF-I Project

This team was composed of officials from MELAD, Statistic Department, Ministry of Women, Youth, and Social Affairs who were accompanied by ECD`s Director who will do the former handover of the island policy.

The context responsibilities of this team are aligned with LDCF-I project objectives and goals that have been undertaken with the island through Te Bau-ni-maiana and island council such as these:

The handover of Maiana island policy on the conservation of marine and land resources known as community-based Integrated Natural Resources Management Plan (CBMMP). This plan will outline the completion of Maiana island policy which will be officially signed and handed over on Saturday, 2 May, 2020.

Throughout this trip, the team will also carry out prominent tasks and consultations with villages` representatives known as Participatory Rural Appraisal aiming in collecting information on the impacts of climate change to the marine and land environment.

A house-survey will be conducted by the Statistics Department through questionnaire and interviews on household impacts resulting from effects of marine and land resources.

Initiating Food Security Project through the replanting of mangroves with locals, building the buibui at eroded areas, demarcating affected areas from climate change, turtle tagging, and planting trees at coastal areas.

The first consultation on establishing Maiana`s first Information System will enable the island to store useful and important information connected to the Environment and Food Security.

There are also tasks undertaken by this team enforcing Environmental policies such as investigating areas or businesses that might affect the Environment in any means.

Other Environmental outstanding tasks against the effects of climate change will also be carried out.

A team from MELAD left for Maiana on 1 May, 2020 undertaking the LDCF-I Project on resilience activities toward the impacts of climate change. Maiana is among the three piloted islands of the LDCF-I project.

The team will spend over a week at Maiana (1-10 May, 2020). The trip was supported by the Food Security Project, commonly known as the LDCF-1 which is funded by the Global Environment Facility (GEF) through the UNDP and managed by the Environment and Conservation Division (ECD) under the MELAD.

The Official Handover of Maiana`s Resource Management Plan And Constitution to the Island Council.

The island of Maiana had hosted a feast at the island council`s Maneaba, called Te Ingungu n Tabwakea 2, to celebrate the handover of their island policies on 2nd May, 2020. The official handover was done between the leader of “Te Bau n Maiana,” and the Director from the Environment and Conservation Division. It was attended by councils from villages and officers from MELAD who came for the handover.

This policy targets the safeguard of nature resources in Maiana that could benefit and be used by locals. The MELAD team joined by the leader of “Te Bau n Maiana” have visited the twelve (12) villages of Maiana informing them about their island policy, so everyone is fully aware and understanding of the policy.

During the handover celebration, the leader of “Te Bau n Maiana” commended that his island is ready to initiate the policies with all costs. The Director from ECD-MELAD added stating the involvement of ECD in guiding and supporting Maiana with their new island policies. This island policies will contribute in addressing other relatable Environmental policies that council of Maiana was and is working on them.

As part of this island policies presentation to the council of Maiana, the Ministry of Women, Youth, and Social Affairs had given confirmation certificates to Te Bau-ni-Maiana as a recognition that their Organization is part of any policy initiations on the island.

The hope for this island policy in Maiana is a two-way initiative with MELAD through the Environment and Conservation Division in safeguarding and protecting natural resources for future generations.

The trip was supported by the Food Security Project, commonly known as the LDCF-1 which is funded by the Global Environment Facility (GEF) through the UNDP and managed by the Environment and Conservation Division (ECD) under the MELAD.

Updates on MELAD team’s activities done in Maiana.

A team from the Ministry of Environment, Lands, and Agricultural Development had returned from Maiana after completion of their tasks during their one week official trip to the island. 

The team started their work after the official handing over of the CBMMP (Integrated Community Based Mangrove & Natural Resources co-Management Plan) conducted on Saturday, 2nd May 2020. The work started off with the pilot testing of the Environment Vulnerability Assessment Study through household survey at one village on Sunday 3rd May 2020. This survey was focused on the impacts of climate change and human activities, affecting the quality and integrity of the environment and the livelihood of the local people to determine the level of their vulnerability. The island will be revisited again for the completion of this Environment Vulnerability Assessment Study.

In addition, the team had also conducted their two (2) days workshop, which started on the 7th May and ended on 8th May 2020. The workshop was attended by six (6) participants per village, who were expert in their own traditional and local skills, thus the workshop attendees consisted of fishermen, traditional healers, local weavers, gardeners, traditional builders, and youth representatives. The objective of this workshop is to find out which natural resources each village has and to outline major throwbacks and issues imposed by climate change in their villages toward their natural resources and other livelihood means. 

The team had also completed field- work activities within the week as follows;

Environmental Auditing to seawall construction sites and coastal erosion areas in Tebikerai, Tekaraanga and Tebwangetua ( Tebieauea)
Cutting and removal of fallen coconut trees along the coastline at Tekaranga, Tematantongo,Tebiauea, Buota and Bubutei village. (marenauan Buota ma Bubutei). Overall 27 fallen coconut trees that had been removed successfully from the coast.
building a traditional seawall, known as “te buibui”, at the coast of Tematantongo village with representatives from villages.
And conducting a school visit to Tewaiwai JSS in Tebwangetua, raising awareness to the students on the importance of the environment and how they can help to safeguard it.
Furthermore, the team had also worked in cooperation with some villagers and youth representatives on Saturday 9th May 2020 thus carried out 

turtle tagging, whereby seventeen turtles were tagged
planting of five hundred and twenty one (521) mangrove seedlings, on the shores of Tebwangetua
and planting six (6) varities of pandanus trees, at the coastal area of Tebwangetua adjacent to the mangrove planting site.

The successful completion of these tasks on Saturday have marked the end of the team’s job on Maiana island, and thus returned to Tarawa on Sunday morning 10th May 2020.

The trip was supported by the Food Security Project, commonly known as the LDCF-1 which is funded by the Global Environment Facility (GEF) through the UNDP and managed by the Environment and Conservation Division (ECD) under the MELAD.


Post-Harvest Fisheries and Value Adding Training at Abemama

A team of 5 officials from the Fisheries Division together for Abemama from April 21 to May 10 to conduct post-harvest training on the Island. The team undertook cooking training to the communities aimed in improving knowledge and skills of local communities on effective cooking methods that will help to enhance food security at the island level.

This is the second phase to roll out the training on post-harvest aiming to increase the island coverage. Throughout the training, they were able to disseminate awareness programs on plastics and waste management on the island ensuring that their marine and land environment are well preserved, clean, and safe for living and livestock against climate change.

Upon their visitation per village, the team was able to carry out practical cooking and hands-on demonstration on seafood recipes; bottle fish, smoke fish, fish balls, and sea grape recipe. Everyone in the villages had participated actively and interact through sharing of concerns and asking clarifications from the team. Along the training, the team had worked with Fisheries Extension staff who will undertake follo-up activities. The team started a training from the village of Kabangaki and finished at Tabiang with about 250 participants of which around 150 are women.e team conducted interviews with three to four participants per village to hear their stories on adapting to climate change conditions. Those feedbacks are full of gratitude with thankful hearts toward the programs especially the Project funding, hoping for more training programs with more cooking techniques during future visits.

The training was a success as commended by Bwameri Taningaboo, an old man from Tabiang expressing how grateful they are for having Abemama chosen as one among those piloted islands, and they will make sure to practice those trainings. The Mayor, Linda Ueanteang added saying, “this project is useful as it teaches us the value of our environment and natural resources to be preserved and nourished, so we can use them in times of natural disasters.”

The trip was supported by the Food Security Project, commonly know as the LDCF-1 which is funded by the Global Environment Facility (GEF) through the UNDP and managed by the Environment and Conservation Division (ECD) under the MELAD.

For further information Contact

Teitirake Kabwaua(Ms)
Agt. Communication Officer - PAO; Project Management Unit - PMU
Environment and Conservation Division, MELAD, 75228211,75228000,
.


Handing over of LDCF-1 project donated boat to Maiana and Nonouti Island Councils

A team from LDCF 1 Project – a project on food Security in the context of climate change, has returned to Tarawa after conducting an official handing over of a speed boat to two of its piloted islands; Maiana and Nonouti islands.

The team was composed of officials from Coastal Fisheries Division (CFD) of the Ministry of Fisheries and Mineral Resource Development and Local Government Division (LGD) of the Ministry of Internal Affairs who were involved in the initiation of this specific activity as key stakeholders to the LDCF 1 project.

The handover ceremonies were conducted both on Saturdays with different time frames; 25 April 2020 in Maiana and 9 May at Nonouti. The feast celebrations also commemorate the handing over of a Contract of Agreement for the speed boats and were attended by island Mayors, Council of Older men, and council workers on each island, including officials from the two ministries; MIA and MFMRD. Prior to the actual ceremonies, training was conducted for a few days by Fisheries to the Councils’ boatmen for proper operation and good maintenance.

During the celebration, a representative from the two (2) Ministries attended and commended the important role of the speed boat to the Island Councils. The boat will assist both of these Island councils to enhance their capacities in safeguarding their marine resources through enforcement, protection of Marine Protected Areas (MPAs), conducting marine researches, and surveys needed to be undertaken by the Fisheries Division to enhance the harvesting of giant clams, sea cucumbers and other marine species.

Hence to that, the Mayors from each island, Maiana and Nonouti Island councils, have acknowledged this “gift” with gratitude, stating that this was one among their critical needs’ and they're so thankful. The boat handed will be very helpful to equip the Island Council and to boost Council’s effort enforcing their marine laws protecting their marine resources for present and future generations. They also affirmed their commitment in safeguarding their speed boat and to use it only according to their needs. The handover ceremonies were marked by cutting of cakes and the signing of the MOU that governs use and maintenance of the boat by the Mayors and the two representatives from both Ministries.

The trip, event and boat were supported and provided by the Food Security Project, commonly known as the LDCF-1 Project which is funded by the Global Environment Facility (GEF) through the UNDP, and managed by the Environment and Conservation Division (ECD) under the MELAD.


Voluntary Gardening with China

On Monday, the 23rd of March, the Ministry of Environment, Lands, and Agriculture Development, joined by members of the Chinese Embassy, participated in voluntary gardening at the MELAD's agriculture plant in Bikenibeu, opposite of Otintaai Hotel. The event highlighted the Chinese government's support to the government of Kiribati in promoting the consumption of nutritious foods through gardening. They toured around the compound and finished off by planting tomatoes and melon. Those who participated were Councilor Hong, members of the Chinese embassy, engineers from the China Railway First Group, and Head of Departments and staff from MELAD. In addition to the visit, the Chinese embassy has also donated a cheque of $500 to the Ministry for the purchase of agricultural tools to help staff with the labor work.

The government of Kiribati, through MELAD, has plans to continue the work left from Taiwan. These plans are expected to be implemented in the near future, with the help from the Chinese government and the Government of Kiribati, once the issue regarding the Coronavirus ceases.

 


Help us save our Kiribati Environment

By working together as one we united in keeping our environment clean and keep our Kiribati nation te boboto.

Join our team

Are you ready to join us. Let us know.

Find Us

Ministry of Environment, Lands and Agriculture Development
Bikenibeu, Tarawa
Republic of Kiribati

Open Monday to Friday
From 8am to 4:15pm

Upcoming Events

New Year
Easter