MELAD Acknowledgement

AIO BWANAAN TE BOTAKI NI MAKURI IBUKIN ENWIROMENTA,
AOBITIN AABA MA KARIKIRAKEAN TE UNUNIKI KE TE MINISTRY
OF ENVIRONMENT, LANDS AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
(MELAD) NI KAKAITAU NAKOIA KAMBWANA MA BOTAKI AKE A TIA
N ANGA NANOIA NI IBUOBUOKI N TE MWANE AO AANGA RIKI
TABEUA NI KANAKORAOA ANA WIIKI TE MELAD ARE E RUNGAAKI
N 14TH NAKON 18TH OKITOBWA 2019.


TIA TABEKIA RAKE NI KABURA IETA BA ENA ONGO KIRIBATI AE
BWANIN AO TE AONNABA ARON AMI TITUARAOI MA NANOMI NI
KAN IBUOBUOKI ARE EA BUOKA KABOBONGAAN ANA WIIKI TE
MELAD IBUKIN UAIAKINAN TE KABWAIA NAKOIA TE
BOTANAOMATA.


ANGA NANO (DONATIONS):
 KIRIBATI FISH LIMITED - $500 cash
 KIRIBATI OIL LIMITED (KOIL) - $200 cash
 PUBLIC UTILITIES BOARD - $100 cash
 TAOTIN TRADING - $100 cash and scrap metals.
 KIRIBATI SOLAR COMPANY LIMITED (KSEC)– 4 solar panels
ae korakorana 35 watts (PRIZE FOR PLASTIC WEAR
BEAUTY CONTEST)
 LYKE IT TRADING – 1 wibwara (wheel barrel) for Miss
Agriculture (iai riki aika ana manga roko ma tia manga
update)
 BTK store – 1 carton te ran (pure water)
 REITAKI COMMUNITY MAI AMBO – KAITIAKAN MA
KATAURAOAN TE BAIRIKI SQUARE N AKEA BOONA!
 PUNJAS, LMTA AO KPA – USED TYRES IBUKIN KATAMAROAN
TE PARK.
 Mary’s and Sons – 2 cartons soft drink.
 CCB AND ENVICO – HEAVY MACHINERY IBUKIN
KATAMAROAN TOBWAAN TE TONGO PARK.


ARE I ETA, I ETA, I ETA NANOMI NI IBUOBUOKI AO ENA NEBOAKI
TE UEA AE MAIU N AMI BWAINTANGIRA.
AMI BAU ANA BAU KIRIBATI ARE TE MAURI, TE RAOI AO TE
TABOMOA N TAAINAKO!

Help us save our Kiribati Environment

By working together as one we united in keeping our environment clean and keep our Kiribati nation te boboto.

Join our team

Are you ready to join us. Let us know.

Find Us

Bikenibeu, Tarawa

Republic of Kiribati

Open Monday to Friday
From 8am to 4:15pm