Butimwaean ana buoka LDCF-I tewaana te booti iroun te Kauntira n Abemama ibukin kawakinan te kaubwai mai taari.

A tia ni mwananga ana aobitia te Botaki n Akawa ao te Botaki n Mwakuri ibukin Tautaeka Inanoa n mwangana are e tabe ma Tautaeka n Abamwakoro n kawara te abamwakoro ae Abemama are bon teuana maibuakon ana abamwakoro te karikirake ae te Tania ni Maiu ibukin kamatoan anganakia ana buoka te karikirake ae 1 te booti n te botaki n katekeraoi are e karaoaki n 5 n Ritembwa 2019.

Oin te buoka aio bwa e na katoamaua aron ana waaki n tararua te karikirake iaon te abamwakoro aio ibukin tararuan te kaubwai mai taari n aron totokoan te ororo, tararuan taabo ake a katanaki ke taian MPAs, ao ai bon baoia taan mwakuri ibukin kabwebwean te were ao te kereboki ao kawarakin naba atimwakoro man te karikirake aio.

Ake a roko n kakoaua butimwaean te booti aio bon te Mayor ma ana Kiraka, kauntira ni kabane, botaki n aine ao ai irua tabeman man ana botaki n mwakuri te tautaeka.

E anga bwanana te Mayor ni kakaitau nakon te karikirake ae te Tania ni maiu ibukin reken te buoka aio irouia. Ao e tua man taku bwa reken te booti aio e na bon katoamaua aia kauntira ibukin tararuan te kaubwai mai taari ao ai buokan te karikirake ibukin kabaitian kakoroan ana takete.

E anga ana kakaewenako te Botaki n Mwakuri Ibukin Aaba Inanoa ke te MIA nakon te Kauntira ao te abamwakoro  boutokan tararuan ao n kawakinan te booti kai e kakoaua bwa e boobuaka ao n kanganga rekena.

E anga naba ana maroro te Kauoman Tarekita man te Bootaki n akawa ao n katuruturua bonganan te booti aio nakon te tutuo ao mwakuri aika a na ibuobuoki n kateimatoa te mari ma te kaubwai mai taari.

Imwiin maroro ao e a nako naba korean te keeke iroun te Mayor, Te kaaman n Tia koroboki man te MIA ao ai te Botaki n akawa are bon kaotan te ikarekebai n butimaea ao n tauraoi n kawakina man kabongana raoi te buoka aio.

E bon karaoaki naba te tiaina imarenaia rabwata aika 3 aikai iaon te boraraoi ibukin kawakinan te booti aio ao n taorimwiaki nte baka n amwarake ni karokoa e bwaranako te bootaki.

Te mwananga aio e boutokaaki iaan ana karikirake te tautaeka n Kiribati ae te Tania ni Maiu n kaitarai bibitakin kanoan boong ke te GEF LDCF 1 Project. Aio ana karikirake te tautaeka are ngaia are mwanena naba moan waakinan ma karaoan te Kainibaire aio ao are e mwanenaki man ana rabwata te aonnaba ae te Global Environment Facility (GEF) rinanon te United Nations Development Program ke UNDP.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

The formal handing over of the boat to Abemama island council from LDCF-I to enhance the conservation of the marine resources.

Officials from the Local Government – MIA and the Coastal Fisheries – MFMRD had returned from Abemama one of the pilot island under LDCF-I project after a formal handing over of the boat to the island council on the 5th December 2019.

The purpose of this aid is to assist the project in protecting and conserving of the marine resources such as in the enforcement of bonefish bylaws,  protecting of the MPAs, cultivating of giant clams and sandfish, ark shell survey and other project activities.

The Mayor, the Clerk and the councilors, and some government officials were attending this event. The mayor gave his words of thanks to the LDCF-I project for providing the boat to their island council. He also said that, the boat will aid them in enhancing the enforcement of the bylaws or regulation for the marine resources and to boost the activity of LDCF-I project.

The Assistant Secretary from the MIA in his words challenged the island councils to use and keep the boat well as it is another asset that is very expensive. The Deputy Director from the Coastal Fisheries Division gave his remarks to and stressed to the island council that this boat is very crucial for the monitoring of the marine resources.

After the speeches, cutting of the cake was carried out by these 3 parties, the Mayor, The Assistant Secretary and the Deputy Director from Coastal Fisheries Division. This is to show their gratitude and collaboration to use wisely and keep it properly.

The last important part of this event was the counter sign between these 3 parties on the agreement to notify their roles and responsibilities in looking after this island council asset.

The trip was supported by the Kiribati LDCF I Project, funded by the Global Environment Facility and implemented under the Environment and Conservation Division through the support of the United Nations Development Programme.

 

Tabeua taamei n tain te bukamaru

N tain tiainakin te boraraoi iroun te Kauoman n Tarekita man Botaki n Akawa, Te Mayor, Te Kaman n Tia Koroboki.

 

N tain te koro keeke iroun te Kauoman n Tarekita man Botaki n Akawa, Te Mayor, Te Kaman n Tia Koroboki.

 

Kaain te bootaki ake a roko n kakoaua butimwaean te booti.

 

Ibukin bwanin rongorongona reitaki ma;

 

Bweneata Kaoti Inatoa (Mrs)

Project Advocacy Officer - PAO; Project Management Unit – LDCF-1

Environment and Conservation Division, MELAD, 75228211,75228000,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Regina Rotitaake

Senior Urban Management Officer – SUMO;

Local Government Division, MIA, 75021092

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Help us save our Kiribati Environment

By working together as one we united in keeping our environment clean and keep our Kiribati nation te boboto.

Join our team

Are you ready to join us. Let us know.

Find Us

Ministry of Environment, Lands and Agriculture Development
Bikenibeu, Tarawa
Republic of Kiribati

Open Monday to Friday
From 8am to 4:15pm

Upcoming Events

New Year
Easter